Skip to content Skip to footer

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ. ສັດປ່າຖືເປັນມໍລະດົກແຫ່ງຊາດທາງທຳມະຊາດ ຊຶ່ງປະກອບມີ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ, ສັດປີກ, ສັດເລືອຄານ, ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນໍ້າ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບໂລກ. ໃນນັ້ນ, ສັດປ່າບາງຊະນິດ ແມ່ນສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ແຕ່ໃນປະເທດລາວ ເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ໂຄ່ງລາວ ແລະ ຂະຍຸ.

ແຕ່ປັດຈຸບັນ ປະຊາກອນສັດປ່າຢູ່ໃນລາວ ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ໜຶ່ງໃນສາເຫດຫຼັກແມ່ນ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງສັດປ່າ ໂດຍສະເພາະຊະນິດພັນທີ່ຫາຍາກ ແລະ ໃກ້ຈະສູນພັນ.​ ບັນຫາການລ່າ ແລະ ການຊື້-ຂາຍສັດປ່າທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຂ້າມຊາດແບບຜິດກົດໝາຍ ບໍ່ພຽງເເຕ່ເປັນບັນຫາສໍາລັບ ສປປ ລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ ມັນຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ລະດັບສາກົນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເເກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ.

ໃນຂະນະທີ່ ສປປ ລາວເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນລະຫວ່າງຊາດ (CITES) ທີ່ຫ້າມການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແບບຜິດກົດໝາຍ , ເເຕ່ການຄ້າຂາຍດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງຄົງສືບຕໍ່ດຳເນີນຢູ່.​ ທັງສັດປ່າ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຂອງສັດປ່າ ທີ່ເປັນຊະນິດພັນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພັນທ້ອງຖິ່ນ ຍັງສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ,​ ດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.​ ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຈຳພວກນີ້ ແມ່ນມີຢູ່ຕະຫຼອດ ຊຶ່ງແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ, ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມປະເທດ ແລະ ຜູ້ຊື້ຕ່າງປະເທດ.

ສື່ໂຄສະນາ ທຸກຄົນສາມາດເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ເປັນໄພຄຸກຄາມ. ສື່ໂຄສະນາຊຸດນີ້ ລິເລີ່ມໂດຍໂຄງການ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ແບບຍືນຍົງ (ProFEB) ຂອງ ອົງການ GIZ ຮ່ວມກັບ ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ກົມກວດກາປ່າໄມ້,​ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ,​ ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າລາວ, ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ, ແລະ ກອງທຶນອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກ. ອົງການເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ເຮັດວຽກເພື່ອການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ຂອງ ສປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.


ຂໍ້ຄວາມຂອງສື່ໂຄສະນາ

ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫຼຸດຜ່ອນການລັກລອບຊື້-ຂາຍສັດປ່າ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສື່ໂຄສະນາ ຜູ້ປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ພ້ອມຈິດພ້ອມໃຈກັນລົງມືປະຕິບັດ ເພື່ອສ້າງການປ່ຽນແປງໃນການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າທີ່ດີຂຶ້ນ. ຄຳເເນະນຳທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະກອບມີ:

ເປັນແບບຢ່າງໃນການ ປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ.

ພ້ອມກັນສະກັດກັ້ນ ການລັກລອບຊື້-ຂາຍ ສັດປ່າ.

ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອຢຸດການ ລັກລອບຊື້-ຂາຍສັດປ່າ.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຮູບສະເເດງຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ພິຈາລະນານຳໃຊ້ ຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານ. 

ຕິດຕໍ່:

ອີເມວ:
info@laowildlifeheroes.org

ທຸກຄົນສາມາດເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ – Lao Wildlife Heroes. Website by Designix Studio